Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

FAQ

Jaká je délka originálu oproti přeloženému textu?

Tento poměr je odlišný pro různé jazykové kombinace. V případě angličtiny je to zhruba 1:1,1 tj. 1 NS českého textu bude 1,1 NS anglického překladu, u německého jazyka je tento poměr 1:1,2–1,3. 

Co znamená úřední (soudní, ověřený) překlad? 

Úřední překlad je opatřen doložkou soudního překladatele a razítkem. Přeložený text je spojen s originálem (příp. notářsky ověřenou kopií) a doložkou překladatele.

Co je normostrana (NS)?

Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer (30 řádků × 60 znaků). Počet normostran zjistíte v programu MS Word (Nástroje – Počet slov – Znaky (včetně mezer). Výsledné číslo vydělte 1800 a získáte počet NS.

Jaký překlad je expresní?

Expresním překladem se rozumí překlad, který je obsáhlejší než 6 NS za jeden pracovní den, přičemž den převzetí a den odevzdání překladu se nepočítají.

Kdy potřebuji notařsky ověřenou kopii?

Jestli-že požadujete "ověřený překlad", je nutné překlad sešít s originálním dokumentem . Mnohdy ale klient nechce, aby jediný originál byl navždy sešit s překladem (rodný list, oddací list, rozsudek atd), a v tom případě, je třeba notářské kopie.

Co je to apostila a jak ji zajistit?

Apostila je vyšší stupeň ověření, který je třeba v případě, že na území jiného státu potřebujete předložit ověřenou listinu a tento stát je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu dne 5. října 1961. Úmluva zjednodušila proces ověřování veřejných listin, jež mají být použity v těch cizích státech, které jsou jejími smluvními stranami a s nimiž Česká republika nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv. Zjednodušení v zásadě spočívá v jediném formálním úkonu, tj. v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostila. Odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita (tzv. Superlegalizace).

Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále “listina”), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále “Úmluva o Apostile” (viz níže bod IV), a z některých dvoustranných mezinárodní smluv o právní pomoci (viz níže bod V).

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

I. Postup ověřování na Ministerstvu spravedlnosti ČR.
Telefon: 221 997 473 
Na Děkance 3, Praha 2 

Co je to superlegalizace?

Vyšší ověření listin (superlegalizace) je úkonem správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.
Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.