Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

FAQ

Jaká je délka originálu oproti přeloženému textu?

Tento poměr je odlišný pro různé jazykové kombinace. V případě angličtiny je to zhruba 1:1,1 tj. 1 NS českého textu bude 1,1 NS anglického překladu, u německého jazyka je tento poměr 1:1,2–1,3. 

Co znamená úřední (soudní, ověřený) překlad? 

Úřední překlad je opatřen doložkou soudního překladatele a razítkem. Přeložený text je spojen s originálem (příp. notářsky ověřenou kopií) a doložkou překladatele.

Co je normostrana (NS)?

Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer (30 řádků × 60 znaků). Počet normostran zjistíte v programu MS Word (Nástroje – Počet slov – Znaky (včetně mezer). Výsledné číslo vydělte 1800 a získáte počet NS.

Jaký překlad je expresní?

Expresním překladem se rozumí překlad, který je obsáhlejší než 6 NS za jeden pracovní den, přičemž den převzetí a den odevzdání překladu se nepočítají.

Kdy potřebuji notařsky ověřenou kopii?

Jestli-že požadujete "ověřený překlad", je nutné překlad sešít s originálním dokumentem . Mnohdy ale klient nechce, aby jediný originál byl navždy sešit s překladem (rodný list, oddací list, rozsudek atd), a v tom případě, je třeba notářské kopie.

Co je to apostila a jak ji zajistit?

Apostila je vyšší stupeň ověření, který je třeba v případě, že na území jiného státu potřebujete předložit ověřenou listinu a tento stát je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu dne 5. října 1961. Úmluva zjednodušila proces ověřování veřejných listin, jež mají být použity v těch cizích státech, které jsou jejími smluvními stranami a s nimiž Česká republika nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv. Zjednodušení v zásadě spočívá v jediném formálním úkonu, tj. v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostila. Odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita (tzv. Superlegalizace).

Má-li být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána (dále “listina”), je ve většině států nutné, aby tato listina byla tzv. superlegalizována. Výjimky z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – dále “Úmluva o Apostile” (viz níže bod IV), a z některých dvoustranných mezinárodní smluv o právní pomoci (viz níže bod V).

Smyslem superlegalizace i Apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

I. Postup ověřování na Ministerstvu spravedlnosti ČR.
Telefon: 221 997 473 
Na Děkance 3, Praha 2 

Co je to superlegalizace?

Vyšší ověření listin (superlegalizace) je úkonem správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.
Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.