Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky naší společnosti

Kdo pro nás pracuje
Pro naši kancelář pracují zkušení vysokoškolsky vzdělaní překladatelé, specializující se na jednotlivé obory. Část našich překladatelů jsou rodilí mluvčí, což nám umožňuje neúčtovat k překladům žádné příplatky za specializaci.

Kdo jsou naši zákazníci
Mezi naše zákazníky patří jak velké firmy, kterým poskytujeme komplexní jazykové služby, tak i klienti, pro které překládáme zpravidla korespondenci či soudně ověřené překlady úředních listin. Na požádání Vám rádi poskytneme další reference.

 

Obchodní podmínky 

 1. Příjem zakázek

  Zakázku nám můžete doručit osobně, faxem, e-mailem nebo kurýrem na uvedenou adresu, telefonní a faxová čísla.

 2. Dodací lhůty a podmínky

  Denní norma na 1 pracovní den je 6 normostran (NS). Jednou normostranou se rozumí 30 řádků po 60 úhozech. Celkový počet úhozů vyhotoveného překladu je sčítán počítačem. Expresním překladem se rozumí překlad, který je obsáhlejší než 6 NS za jeden pracovní den, přičemž den převzetí a den odevzdání překladu se nepočítají.

  U překladů, které jsou prováděny v expresním termínu (tzn. více než 6 normostran/den) je vyšší pravděpodobnost možnosti chyby, a proto není vhodné provádět v expresním termínu překlady právní nebo překlady ekonomické a překlady vysoké důležitosti.

  Pokud bude přeložený text použit k dalšímu polygrafickému zpracování (text vyjde tiskem), nebo se jedná o text reklamní, který bude umístěn na internetových stránkách, je nutné, aby na to naše kancelář byla upozorněna písemně současně se zadáním překladu. Tyto texty musí projít ještě jednou nezávislou placenou korekturou.

  Požaduje-li klient, aby v překladu byla užita odborná či interní terminologie nebo vyžaduje-li, aby části překládaného textu byly ponechány v původním jazyce, je nezbytné, aby na to upozornit naši kancelář písemně, a to současně se zadáním překladu a poskytl slovníček či materiály s příslušnými cizojazyčnými ekvivalenty.

  Jedná-li se o zákazníka, který u nás překladá - tlumočí poprvé či podruhé nebo pokud je zadána zakázka (úkon) většího rozsahu, je zákazník povinen na žádost naší agentury uhradit platbu za úkon před zahájením práce/úkonu. Výši zálohy určuje naše agentura. V opačném případě, tedy pokud neuhradí klient zálohovou platbu v určeném termínu - objednávka se ruší.

 3. Výpočet cen

  Základní jednotkou pro stanovení ceny překladu je normostrana, tj. 1800 úhozů. Vychází se z počtu úhozů vyhotoveného překladu.

  Za text kratší než jedna normostrana se účtuje cena 1 normostrany, stejně tak za poslední nedokončenou stranu. U expresních překladů je účtován příplatek 50 % nebo 30 % k běžné ceně. U soudního překladu jde o běžné strany na které počet ůhozů nepřekročí 1800.

 4. Obchodní tajemství a záruky

  Všichni zaměstnanci a spolupracovníci agentury jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při výkonu své práce.

 5. Reklamace

  a. Zakázku lze reklamovat písemně nebo osobně v našich kancelářích v Praze a Brně. Reklamace musí obsahovat vyznačení konkrétních chyb.

  Reklamace musí být vznesena bez zbytečných odkladů, i proto, aby bylo možné dílo včas napravit. Ustanovení zákoníku:

  § 2618

  Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.

  b. Za případnou škodu způsobenou vadami služby odpovídá zhotovitel maximálně/až do výše ceny zakázky bez DPH

  c. Pokud objednavatel u dodavatele objednává expresní překlad s dodací lhůtou, která vyžaduje u překladu bez ověření vyhotovit více než 7 normostran za 24 hodin a u překladu s ověřením více než 6 normostran za 24 hodin, má objednavatel nárok na reklamaci překladu pouze v případě závažných smyslových chyb.
   

  d. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita.
  Pokud překlad není určen k prezentačním účelům a není objednána  
  korektura rodilým mluvčím, árok na reklamaci kvality překladu vzniká jen tehdy, pokud překlad obsahuje významové nebo gramatické chyby. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

  e. Pokud objednatel nebude reklamovat překlad jež byl proveden naší agenturou u nás - dodavatele - a zadá opravu překladu jinému subjektu, ztrácí tak nárok na jakoukoli reklamaci překladu.

  f.Neuzná-li zhotovitel oprávněnost včas uplatněné reklamace, jsou účastníci povinni řešit vzniklý spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného jejich dohodou ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem


  g. Pokud je text k překladu špatně čitelný nebo je psán nesrozumitelně, ztrácí objednavatel nárok na reklamaci případných chyb v překladu.

  h. Zhotovitel potvrzuje objednávku objednatele v písemné formě, přičemž písemná forma je zachována i formou vyplývající z předchozího odstavce. Do okamžiku písemného potvrzení objednávky zhotovitelem objednateli, není tato objednávka pro zhotovitele závazná.

  5. Vlastnictví

  Dodaný překlad nebo korektura, jakož i copyright k nim, zůstávají až do jejich úplného uhrazení objednavatelem vlastnictvím dodavatele - agentury. Do té doby nemá objednavatel k překladu nebo korektuře žádné uživatelské právo. Postoupením překladu nebo korektury třetí osobě není vlastnické právo dodavatele nijak dotčeno.

 6. Storno poplatky

Za zrušení překladu: Pokud zákazník zruší objednávku běžneho či ověřeného překladu, je povinen uhradit tu část překladu, kterou překladatel přeložil do doby prokazatelného doručeni stna objednavky překladu.

Za zrušeni tlumočení: Pokud zákazník zruší objednané tlumočení 2 pracovní dny před konáním tlumočení do konce naší pracovní doby, bude účtován storno poplatek ve výši 30 %. Pokud zákazník zruší objednané tlumočení 1 pracovní den před konáním tlumočení do konce naší pracovní doby, bude účtován storno poplatek ve výši 50 %.

Zruší-li zákazník objednané tlumočení v den konání tohoto tlumočení, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.