CZ EN DE SP FR RU
Již od roku 1998

Překlady, soudní překlady, tlumočení

Ověřené / soudní překlady

Ověřené - soudní překlady - autorizovaný překlad - úřední překlad
jsou v podstatě synonymní vyjádření pro překlad, který je opatřen razítkem soudem jmenovaného překladatele.


Jde především o překlady úředních dokumentů, jako jsou rodné listy, plné moci,  oddací listy,  diplomy, výpisy z trestního či obchodního rejstříku, rozhodnutí soudů nebo smlouvy.  

V takovém případě je potřeba, aby originální listina byla s překladem neoddělitelně spojena a aby byl překlad opatřen tzv. tlumočnickou doložkou s razítkem. Takové překlady pak slouží jako závazné listiny pro státní orgány, soudy, matriční úřady atd.
(překlad opatřený razítkem soudem jmenovaného překladatele)

Je možné překlad spojit nikoli s originálem, ale i s jeho ověřenou kopií (ověření provádějí notáři a některé jiné instituce, např. obecní úřady). Někdy stačí spojit překlad s obyčejnou kopií listiny a dotyčné instituci pak spolu s ním předložit k nahlédnutí originál listiny. 
 
  • Soudní překlady se použijí  v případech, kdy běžný překlad nemá dostatečnou právní váhu .
  • Provádět soudní překlady mohou pouze soudem jmenovaní tlumočníci - soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.
  • Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.
  • Pokud potřebujte vyhotovit notářskou kopii - provedeme.
       
Jak takový překlad objednat?

Přineste či zašlete do naší kanceláře dokumenty, které potřebujete přeložit. My je přeložíme a svážeme se soudním překladem.   Dokument  bude platným ( mít právní váhu) při jednáních s úřady v zemi, do jejíhož jazyka se dokument přeložil. 
Když je jasné, že přložený dokumet nemusí být v originální formě, stačí, když nám jej pošlete mailem, my jej přeložíme a následně svážeme s dokumentem vytištěným z mailu.


        Často se používá také termínů:

 
  • notářsky ověřený překlad,
  • úřední překlad, oficiální překlad,
  • autorizovaný překlad,
  • sešitý překlad,
  • překlad s razítkem či soudní překlad
  • Soudní - úřední překlady provádíme do všech evropských jazyků a také do čínštiny, arabštiny a japonštiny.

© ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.