www.itc.cz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Ověřené soudní překlady

Ověřené - soudní překlady 

(překlad opatřený razítkem soudem jmenovaného překladatele)

Jde především o překlady úředních dokumentů, jako jsou rodné listy, plné moci, oddací listy,  diplomy, výpisy z trestního či obchodního rejstříku, rozhodnutí soudů nebo smlouvy.
 

V takovém případě je potřeba, aby originální listina byla s překladem neoddělitelně spojena a aby byl překlad opatřen tzv. tlumočnickou doložkou s razítkem. Takové překlady pak slouží jako závazné listiny pro státní orgány, soudy, matriční úřady atd.

Je možné překlad spojit nikoli s originálem, nýbrž s jeho ověřenou kopií (ověření provádějí notáři a některé jiné instituce, např. obecní úřady). Někdy stačí spojit překlad s obyčejnou kopií listiny a dotyčné instituci pak spolu s ním předložit k nahlédnutí originál listiny. 

  • Soudní překlady se použijí  v případech, kdy běžný překlad nemá dostatečnou právní váhu .
  • Provádět soudní překlady mohou pouze soudem jmenovaní tlumočníci - soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících a jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.
  • Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.
  • Pokud potřebujte vyhotovit notářskou kopii - provedeme.
        

        Často s
e používá také termínů:

  • notářsky ověřený překlad,
  • úřední překlad, oficiální překlad,
  • autorizovaný překlad,
  • sešitý překlad,
  • překlad s razítkem či soudní překlad


Soudní - úřední překlad
provádíme do všech evropských jazyků a také do čínš
tiny, arabštiny a japonštiny.